Набавка услуга – Банкарске услуге – Кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну – овердрафт – ЈН -9/15 – 1.2.1 Партија 2