ЈАВНА НАБАВКА – Банкарске услуге– кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну – ОВЕРДРАФТ – ЈН 10/14 – 1.2.1 Партија 2

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и 57. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”,
бр. 124/2012),ЈКП „ Зеленило“ Крагујевац

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „Зеленило“, ул. Светозара Марковића 109, 34000 Крагујевац , www.zelenilokg.rs

Врста наручоца: Правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу ( Јавно комунално предузеће )

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке, број ЈН 10/14 1.2.1 Партија 2, која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,  је Банкарске услуге – Кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну – oвердрафт. Финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) ОРН 66113000.

Правни основ за примену поступка: Члан 36. став 1. тачка 2. Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

Подаци који оправдавају примену поступка: Набавка се спроводи ради одржавања текуће ликвидности предузећа која је угрожена неизмиривањем доспелих обавеза од стране поверилаца. Како се кредит тражи за дозвољено прекорачење на рачуну 160–340643–42 који је ЈКП „Зеленило“ отворило код „ Banca Intesa“ Ад Београд понуђач може бити искључиво „Banca Intesa“Ад Београд.

Наручилац ће послати позив за подношење понуда следећим лицима:
1 „Banca Intesa“Ад Београд , Милентија Поповића 7Б, Београд-Нови Београд