ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦУЈЕ – ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦУЈЕ
ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама( „Сл. Гласник РС“ бр.124/12 врши се измена и допуна Конкурсне документаације за Јавну набавку мале вредности ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства према следећем:

– Измене и допуне извршене су у делу 3. Техничке спецификације

– Измене и допуне извршене су у делу 5. Образац структуре цене

– Измене и допуне извршене су у делу 9. Образац 5 – Општи подаци о члану групе понуђача

На основу захтева за појашњење Конкурсне документације за ЈНМВ 7/13 а у циљу прецизнијег дефинисања предмета јавне набавке Наручилац је извршио Измену и допуну Конккурсне документације коју објављује на Порталу јавних набавки и на својо интернет страници.

 

Тендерска документација