Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Oglas

JКП „Зеленило“ Крагујевац расписује

ОГЛАС

1. Даје се у закуп са накнадом, путем јавног надметања пословни простор – стакленик на матичној локацији ЈКП „Зеленило“ Крагујевац, ул. Светозара Марковића 109, тип „Grimbergen“ за производњу биљног материјала у заштићеном простору, укупнe површине од 1.673 квм (састоји се од две паралелне лађе, односно четири одељења), на период закупа од 3 (три) године.

2. Утврђује се почетна лицитациона цена у поступку јавног надметања у висини од 0,5 € по 1 квм без ПДВ-а, односно 836,5 € за укупну површину објекта и висина лицитационог корака од 50 €.

3. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање делатности која се може обављати у пословној просторији која се даје у закуп.

4. Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит у висини од 10% од почетне лицитационе цене закупа, што укупно износи 83,65 € у динарској противредности обрчунатој по средњем курсу НБС на дан уплате депозита на текући рачун 105-40138-89 код АИК банке или на благајни предузећа.

5. Закупнина се плаћа у року од 5 (пет) дана од дана фактурисања за претходни месец.
Обавеза је закупца да плати закуподавцу у оквиру накнаде закупнине депозит у висини двоструког износа месечне закупнине излицитиране цене закупа, а који служи за обезбеђење извршења измиривања трошкова закупа у случају неизвршавања или нередовног извршавања уговорних обавеза закупца што ће се прецизно регулисати уговором о закупу.

6. Закупац је у обавези да редовно, месечно измирује и све трошкове везане за коришћење пословног простора-стакленика (потрошња електричне енергије, потрошња воде, грејање), као и трошкове његовог редовног одржавања.

7. Јавна лицитација одржаће се дана 30.09.2016. године, у 12:00 часова у просторијама Управе ЈКП „Зеленило“ Крагујевац, Светозара Марковића 109.

8. Пословне просторије – стакленик могу се разгледати сваког радног дана од 06:30 – 14:30 закључно са 29.09.2016.године.
Особа за контакт: Сузана Милојевић Стојановић 065/865-83-28

9. У пословној просторији која се даје у закуп могу се обављати све делатности које су Законом и другим прописима дозвољене на локацији објекта.

10. Пријаве за лицитацију подносе се у писаном облику Комисији за лицитацију најкасније до 29.09.2016. године до 14:30 часова и иста мора да садржи следеће податке:
1. назив учесника јавног надметања,
2. пословна делатност за коју је учесник регистрован уз обавезу достављања Решења о регистрацији,
3. подаци о пословној банци,
4. број рачуна на који ће се извршити повраћај уплаћених средстава за депозит,
5. напомену да се пословна просторија-стакленик даје у закуп у виђеном стању.
Учесници лицитације у обавези су да уз пријаву за лицитацију доставе и доказ о уплати депозита. Уколико се уз пријаву не достави доказ о уплати депозита, таква пријава се неће разматрати и кандидат не може учествовати у поступку лицитације.

11. Пословна просторија – стакленик се даје у закуп учеснику који понуди највишу закупнину. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 5 дана од дана обављене лицитације, са правом понуђача да у року од 8 дана поднесе приговор директору предузећа, који је у обавези да у року од 5 дана, од дана пријема приговора, приговор размотри и донесе одлуку.

12. У случају да је за учествовање на јавном надметању поднета само једна пријава, односно ако се на јавном надметању појавио само један учесник, поступак јавног надметања сматраће се успелим ако учесник прихвати почетни или други износ закупнине који није мањи од почетног.

13. Са изабраним понуђачем директор ће закључити уговор о закупу у року од 7 дана од дана доношења правоснажне одлуке.

ЈКП „Зеленило Крагујевац

Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More